FAALİYET ALANLARIMIZ

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma)

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.

Miras Hukuku

Mirasçılık belgesi, Terekenin idaresi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.

Eşya Hukuku

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Elatmanın önlenmesi Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku,önalım Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası, Bedel Arttırımı Davası, Ortaklığın giderilmesi davaları

Borçlar Hukuku

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi) Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.

Ceza Hukuku

Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh ceza hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işlemleri) ile ilgili tüm aşamalar, takibi şikeyete bağlı suçlar için iihtilafın sulh anlaşması ile çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması.

İş Hukuku

Kişilerin ,şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku (işçilerin kıdem, ihbar tazminatı ve diğer yasal hak ve alacakları konusunda) mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi.

İcra ve İflas Hukuku

İcra Takipleri, İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları, Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları, İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası.

İnşaat Hukuku

İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu konuda her türlü cezai ve hukuki dava takibi.

Rekabet Hukuku

Sınai mülkiyet hakları, Rekabet hukuku hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi ve soruşturmaların takip edilmesi. İletişim ve Medya Hukuku, Eğlence ve Sanat, internet hukuku ve suçları: Basın yayın organları, telekomünikasyon hukuku, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık.

Sigorta Hukuku

Sigorta Hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü. Trafik kazaları ile ilgili takipler.

Banka ve Finans Hukuku

Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, izlenmesi, Bankacılık ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş verilmesi, Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.

Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Sözleşmeler, şirketler, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet davaları,Tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım,ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.

Çevre Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku

Çevreye karşı yükümlülükler, çevre koruması, zararlı maddeler ve atıklar, hava ve yer kirliliği konularında hukuki görüş verilmesi ve davaların izlenmesi

Tüzel Kişiler

Vakıflar, Dernekler ve diğer tüzel kişiler konusunda danışmanlık ve her türlü davaların takibi

İdare Hukuku

İdarenin her türlü eylem, işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, Devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, Belediye hukuku, İhale Hukuku , Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa,yönetmelik vs. iptali

Vergi Hukuku

Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan davalar, uzlaşma işlemleri.

Yüksek Yargı Organları

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay'da dava vekilliği, işlemlerin takibi ve duruşmalarda temsil edilmesi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Sözleşmesi ve ekli protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal edilen kişilerin uğradığı zararların tazminine yönelik davalar.

Diğer Hukuki Yardımlar

İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, dava, cevap, temyiz, karar düzeltme dilekçeleri hazırlama, her türlü sözleşme düzenlemesi, kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık.